ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrzenia wniosków złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-17 12:56:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-08-16 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-08-17 12:56:00
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-08-17 12:57:25
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 12:57:25
Artykuł był wyświetlony: 43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do chowu zwierząt (zespołu 9 kurników wraz z niezbędną infrastrukturą) w miejscowości Omięcin na działkach o nr ewid.: 255, 256, 257, 258, obręb 0009, gmina Szydłowiec”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-16 13:01:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2017-08-16 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-08-16 13:01:44
Wprowadził informację do BIP: Dorota Kubiś Data udostępnienia informacji: 2017-08-16 13:03:01
Osoba, która zmieniła informację: Dorota Kubiś Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 15:50:27
Artykuł był wyświetlony: 96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 100 (obręb 16) w miejscowości Świniów, Gmina Szydłowiec”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-09 13:11:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2017-08-09 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-08-09 13:11:04
Wprowadził informację do BIP: Dorota Kubiś Data udostępnienia informacji: 2017-08-09 13:13:13
Osoba, która zmieniła informację: Dorota Kubiś Data ostatniej zmiany: 2017-08-09 13:13:13
Artykuł był wyświetlony: 298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu przy ul. Jachowskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-08 14:13:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod usługi komercyjne położonej w Szydłowcu przy ul. Jachowskiego.
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00009967/4 oznaczoną numerem działki nr 5716/2 o pow. 403 m2 – cena wywoławcza 49 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2,
w dniu 22 września 2017 roku o godz. 1000.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest :
 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział w Szydłowcu Nr do dnia 18 września 2017 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 18 września 2017 r.).
 2. Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o :
  1. - zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. - wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 ze zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.z 2014 r. poz. 1490).
 3. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego albo złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowo– zachodniej części miasta Szydłowca, część I oraz jej stan prawny i faktyczny.
   
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
  Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
  Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
  Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
  Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne (kanał ciepłowniczy), którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szydłowcu, co wymusza lokalizacje obiektu budowlanego w odległościach wskazanych przepisem.
  Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
   
  Informacji szczegółowych udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, ul. Kilińskiego 2, tel. (48) 617 86 57.
   
   
   
   
  Burmistrz Szydłowca
  (-) Artur Ludew

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 14:13:02
Wprowadził informację do BIP: Dorota Kubiś Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 14:13:40
Osoba, która zmieniła informację: Dorota Kubiś Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 14:13:40
Artykuł był wyświetlony: 365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej - działka nr 1380/18

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-08 14:06:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo – składowe, w tym terminale logistyczne położonej w Szydłowcu przy
ul. Pięknej
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00032149/4 oznaczoną numerem działki działki 1380/18 o powierzchni 5781 m2
– cena wywoławcza 195 000,00 zł. (brutto).
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami
w rozporządzaniu poprzez :
- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1380/18 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 506 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni
33 m2 ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową sieci energetycznej SN 20 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1380/18 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 506 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 1258 m2 ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z przebudową sieci energetycznej wysokiego napięcia w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2,
w dniu 22 września 2017 roku roku o godz. 1100.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest :
 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział w Szydłowcu Nr 53 9132 0001 0134 0904 2000 0020 do dnia 18 września 2017 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 18 września 2017 r.).
 2. Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:
  1. Zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490.).
 3. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
  ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości
na własny koszt.
Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
Na zbycie w/w nieruchomości został przeprowadzony przetarg ustne nieograniczony 21 lipca 2017 r., który zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, ul. Kilińskiego 2, tel. 617 86 57.
 
 
Burmistrz Szydłowca
(-) Artur Ludew

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 14:06:06
Wprowadził informację do BIP: Dorota Kubiś Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 14:06:30
Osoba, która zmieniła informację: Dorota Kubiś Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 14:06:30
Artykuł był wyświetlony: 357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo – składowe, w tym terminale logistyczne, tereny dróg publicznych położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej - działka nr 1379/16

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-08 13:49:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo – składowe, w tym terminale logistyczne, tereny dróg publicznych położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00010588/3 oznaczoną numerem działki 1379/16 o powierzchni 7202 m2 – cena wywoławcza 243 000,00 zł. (brutto).
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami
w rozporządzaniu poprzez :
- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1379/16 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową sieci energetycznej SN 20 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1379/16 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z przebudową sieci energetycznej wysokiego napięcia w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2,
w dniu 22 września 2017 roku o godz. 1200.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest :
 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział w Szydłowcu Nr do dnia 18 września 2017 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu
  18 września 2017 r.).
 2. Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:
  1. zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
   oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490.).
 3. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
  ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości.
   
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
   
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
  Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości
  na własny koszt.
  Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi
  z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
  Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia
  u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
  W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec
  w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.
  Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
  Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
  Na zbycie w/w nieruchomości został przeprowadzony przetarg ustne nieograniczony 21 lipca 2017 r., który zakończyły się wynikiem negatywnym.
  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
  Informacji szczegółowych udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
  i Inwestycji, ul. Kilińskiego 2, tel. 617 86 57.
   
   
   
   
  Burmistrz Szydłowca
  (-) Artur Ludew

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 13:49:50
Wprowadził informację do BIP: Dorota Kubiś Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 13:52:47
Osoba, która zmieniła informację: Dorota Kubiś Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 14:07:15
Artykuł był wyświetlony: 354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-08 11:03:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 11:03:02
Wprowadził informację do BIP: Dorota Kubiś Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 11:08:09
Osoba, która zmieniła informację: Dorota Kubiś Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 11:17:26
Artykuł był wyświetlony: 386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 14:01:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

B u r m i s t r z  S z y d ł o w c a
 
informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
– teren o pow. 100 m2 z działki oznaczonej nr 5522/1
stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej w Szydłowcu przy ul. Jagiellończyka.
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2,
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2017-08-04 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-08-04 14:01:56
Wprowadził informację do BIP: Dorota Kubiś Data udostępnienia informacji: 2017-08-04 14:03:34
Osoba, która zmieniła informację: Dorota Kubiś Data ostatniej zmiany: 2017-08-04 14:03:34
Artykuł był wyświetlony: 596 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, położonych w Szydłowcu przy ul. Partyzantów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 13:58:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, położonych w Szydłowcu przy ul. Partyzantów.
 
Do sprzedaży przeznacza się działki uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00014550/6 oznaczone numerami działek :
 • nr 5772/11 o powierzchni 1209 m2 – cena wywoławcza 85 000,00 zł.
 • nr 5772/12 o powierzchni 1199 m2 – cena wywoławcza 77 000,00 zł.
Podane ceny wywoławcze są cenami brutto.
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 15 września 2017 roku o godz. 1000.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest :
 • Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział w Szydłowcu Nr 53 9132 0001 0134 0904 2000 0020 do dnia 11 września 2017 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu
  11 września 2017 r.).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o :
- zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 ze zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
 • Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części miasta Szydłowca, część I oraz jej stan prawny i faktyczny.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości
na własny koszt.
Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
Przez w/w nieruchomości przebiega linia średniego napięcia, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szydłowcu.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, ul. Kilińskiego 2, tel. (48) 617 86 57.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2017-08-04 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-08-04 13:58:36
Wprowadził informację do BIP: Dorota Kubiś Data udostępnienia informacji: 2017-08-04 13:59:06
Osoba, która zmieniła informację: Dorota Kubiś Data ostatniej zmiany: 2017-08-04 13:59:06
Artykuł był wyświetlony: 594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-26 12:59:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szydłowiec, informuję, iż istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o:
 • wyłączenie z niej obiektów zabytkowych, które utraciły swoje walory historyczne bądź są w złym stanie technicznym lub/oraz
 • ujęcie w niej obiektów zabytkowych charakteryzujących się wartościami historycznymi,
  zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Szydłowiec.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu