ˆ

Zgromadzenia publiczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zgromadzenia publiczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1485).
 
Sposób zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
 1. pisemnie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1;
 2. ustnie do protokołu w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1;
 3. faksem na numer: 48 617-05-10
 4. pocztą elektroniczną na adres: urzą
 
Treść zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia oraz wymagane dokumenty
 
W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:
 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
 
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia (w przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu); DRUK OŚWIADCZENIA
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 
Termin zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
 
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przez planowana datą zgromadzenia. 
 
Termin rozpatrzenia sprawy:
 
Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia  o zgromadzeniu.
 
Decyzja o zakazie zgromadzenia:
 
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia,  jeżeli:
 1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.
 
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Kubiś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kubiś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-29 08:56:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-29 09:10:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-17 08:39:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »