ˆ

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji należy:

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, uwzględniając ustalenia strategii rozwoju województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa i przygotowanie do przedłożenia go odpowiednim organom;
 2. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 3. przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 4. przechowywanie zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 5. rejestrowanie wniosków wpływających do Wydziału w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 6. przygotowanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po uzyskaniu uzgodnień, opinii lub rozstrzygnięć wymaganych ustawą i przepisami szczegółowymi;
 7. ustalanie zgodności wydawanych decyzji z zakresu administracji publicznej z ustaleniami zabudowy i zagospodarowania terenu;
 8. wydawanie postanowień w zakresie wygaszania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 9. ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
 10. wydawanie orzeczeń o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu;
 11. prowadzenie i aktualizowania rejestrów miejscowych planów przestrzennych i gromadzenie materiałów związanych z tymi planami;
 12. wydawanie opinii o ustaleniu opłaty za wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości z tytułu zmian w planach przestrzennych miasta i gminy;
 13. wydawania wypisów i wyrysów w kontekście miejscowych planów przestrzennych miasta i gminy;
 14. przygotowywanie ustaleń w zakresie przeznaczania i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu;
 15. prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym terenu;
 16. prowadzenie rozpraw administracyjnych w sprawach ustaleń warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i wydawanie decyzji w tym zakresie;
 17. sporządzanie ogólnych i szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w zakresie urbanistyczno – budowlanym oraz uzgadnianie tych planów z zainteresowanymi organami;
 18. prowadzenie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu;
 19. inicjowanie, planowanie i koordynowanie działalności inwestycyjnej na terenie Gminy;
 20. opracowanie wspólnie z właściwymi Wydziałami projektu planu zadań inwestycyjnych;
 21. zapewnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla gminnych zadań inwestycyjnych oraz nadzorowanie ich realizacji;
 22. prowadzenie odbioru wykonanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji;
 23. przygotowanie przedmiotu zamówienia na inwestycje i remonty zgodnie z zasadami zamówień publicznych;
 24. współpraca z inwestorem zastępczym w zakresie nadzoru inwestorskiego, merytorycznego i finansowego nad prawidłowością wydatkowania środków budżetowych;
 25. prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją dróg;
 26. opracowanie we współpracy ze Skarbnikiem wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy;
 27. przedkładanie Burmistrzowi informacji o bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia ludzi związanego z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych oraz przygotowanie wystąpienia Burmistrza w celu wydania polecenia właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia;
 28. wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustaw, mających związek z wykonywaniem powierzonych obowiązków i realizacją zadań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-11 13:33:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-11 13:33:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-11 13:33:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »