Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2021-11-05 14:46:25

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

Justyna Jezierska

Miejsce załatwienia

ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pok. nr 7), 26-500 Szydłowiec

Telefon kontaktowy

48 617-86-50

Adres e-mail

edg@szydlowiec.pl

Sposób załatwienia

 1. Decyzja (zezwolenie).
 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Miejsce odbioru

ul. Kilińskiego 2 (I piętro, pok. nr 7), 26-500 Szydłowiec

Wymagane Dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami
Załączniki*
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 3. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)
*Załączniki do akt winny być w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem została potwierdzona przez
 • notariusza,
 • albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem, doradcą podatkowym,
 • albo organ administracji publicznej, który wydał decyzję,
 • albo na żądanie strony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego sprawę, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.

Opłaty

Wysokość i zasady opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w art. 111ust.2 i 5 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą odpowiednio:
 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu
 • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu
Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:
 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Opłat można dokonać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego – Ratusz ul Rynek Wielki 1 ( Parter)
 • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Szydłowcu Nr 06 9129 0001 0090 0900 3317 0001

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, przysługuje Stronie zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
 2. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca (odwołanie można złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego - I piętro lub w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej ul Kilińskiego 2) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Uwagi

Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1119) art.18 ust.1
 2. Uchwała Nr XLVIII/324/18 Rady Miasta i Gminy Szydłowiec z dnia 21 Sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Szydłowiec
Przed wydaniem zezwolenia, na sprzedaż w placówce handlowej lub sprzedaż i podawanie w lokalu gastronomicznym, wniosek jest opiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja wformie postanowienia, wydaje swoją opinię o zgodności usytuowania punktu sprzedaży z zasadami określonymi w w/w aktach prawnych.

Załączniki